SSP Audit บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับเรา บริษัท เอส เอส พี ออดิท จำกัด (SSP Audit Company Limited)

 

บริษัท เอส เอส พี ออดิท จำกัด (SSP Audit Company Limited) ให้บริการตรวจสอบบัญชี ปรึกษาการเงินและลงทุน วางแผนภาษีอากร จัดทำบัญชี ประเมินความเสี่ยง จดทะเบียนนิติบุคคล รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อีกมากมาย โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากว่า 20 ปี มาบริการให้แก่คุณ และบริษัทของเราได้ร่วมมือกับสำนักงานสอบบัญชี สำนักงานบัญชี และสำนักกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าทุกบริการของบริษัท เอส เอส พี ออดิท มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คุณต้องการ

 

ประวัติคุณสรศักย์ ศรีจันทร์ดร

ผู้ก่อตั้งบริษัท เอส เอส พี ออดิท จำกัด

 

ประวัติผู้ก่อตั้งบริษัท เอส เอส พี ออดิท จำกัด คุณสรศักย์ ศรีจันทร์ดร

 

ประวัติการศึกษา

บริษัท เอส เอส พี ออดิท จำกัด (SSP Audit Company Limited) ก่อตั้งขึ้นและบริหารงานโดย คุณสรศักย์ ศรีจันทร์ดร ซึ่งมีประวัติการศึกษาพอสังเขปดังนี้

ปี 2550

จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2545

ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2543

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

การันตีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

 • นักบัญชีอาเชียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) No.73
 • ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (Cooperative auditor) No. 10494
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 9062 (C.P.A. Thailand No.9062)
 • ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.  (IC license) เลขทะเบียน 104575

       

       

 

ประสบการณ์การทำงานบนเส้นทางนักบัญชี

มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอส พี ออดิท จำกัด ประจำสาขากรุงเทพและสาขาเชียงใหม่ ประเทศไทย - ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และบริการเกี่ยวเนื่อง 

ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันกยุง ออดิท จำกัด สาขากรุงเทพ ประเทศไทย - ให้บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร และบริการเกี่ยวเนื่อง 

มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เชียงใหม่) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) ประจำวิชาตรวจสอบภายใน สัมมนาการสอบบัญชี และรายงานทางการเงิน 

ก.ค. 2556 - มิ.ย. 2558

หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน (Outsource) ให้กับบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด

พ.ย. 2552 - ม.ค. 2555

ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงินโดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดทางบัญชี CFO (ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ) ให้กับบริษัท แปซิฟิค เลินนิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค พะเยา)

มิ.ย. 2552 - ก.ย. 2552

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด และบริษัทในเครือ 

ปี 2544 - ปี 2552

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี (Audit Manager of Audit Department) สำนักงานปีติเสวี

 

ประสบการณ์การทำงานของทีมงาน เอส เอส พี ออดิท มีดังนี้

 

 

 • งานตรวจสอบบัญชี (Financial audit) ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และระดับ SME ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และสแตลนเลส, เครื่องครัวสแตนเลส, ธุรกิจโฆษณา, โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อสังหาริมทรัพย์, นำเข้าส่งออก, หนังสือพิมพ์, เหมืองแร่, รับเหมาก่อสร้าง, ขนส่ง, ลิสซิ่ง, GPS, มูลนิธิ, โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ สสส. , NGO ฯลฯ
 • งานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (Cooperative audit) ประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวา, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยั้งเมิน, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกำแพง
 • งานตรวจสอบภายใน (Internal audit) ธุรกิจ Logistic, ธุรกิจเหมืองแร่, โรงโม่หิน, แพล้นปูน, แพล้นยาง, รับเหมาก่อสร้าง ทำถนน, โรงแรม, โรงพยาบาล, โรงเรียน ฯลฯ
 • งานวางระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน (Accounting system design and internal control) : ธุรกิจ Logistic, GPS, โรงโม่หิน, แพล้นปูนแพล้นยาง, IT security , ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ฯลฯ
 • งานที่ปรึกษานำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO consulting) : ธุรกิจ GPS, IT Security, IT consulting, รับเหมาก่อสร้างทำถนน, แพล้นปูน, แพล้นยาง, เหมืองแร่ ฯลฯ
 • งานที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร (Accounting and tax service) : บริษัท SME ท้องถิ่น ในจังหวัดภาคเหนือหลากหลายธุรกิจ
 • งานที่ปรึกษาโครงการ (Project controller) : โครงการอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่
 • งานที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล (Personal financial advisor) : เจ้าของกิจการในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ

 

นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี ได้แก่

 

 

 • เข้าร่วมทีมตรวจสอบกับ Moore Stephens LLP (London) ในการตรวจสอบเงินสนับสนุนจาก the European Commission เพื่อ Micro Projects Development through Local Communities Project, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลวงพระบาง) ปี 2550
 • เข้าร่วมทีมตรวจสอบกับ Moore Stephens LLP (London) ในการตรวจสอบเงินสนับสนุนจาก the European Commission เพื่อ Thai Burma Border Consortium Project, สำหรับ Rice and Building materials for Burmese Refugees in Thailand ปี 2550
 • เข้าร่วมทีมตรวจสอบกับ Moore Stephens LLP (London) ในการตรวจสอบเงินสนับสนุนจาก the EU-Submission เพื่อ CARE Thailand ปี 2550 บริษัท เอส เอส พี ออดิท เราพร้อมให้บริการคุณ โดยทีมงานมืออาชีพด้านการตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (CPA) มากด้วยความรู้และความสามารถในด้านการตรวจสอบบัญชีและปรึกษาทางการเงิน พร้อมประสบการณ์การทำงานทั้งในบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และระดับ SMEs มานับไม่ถ้วน เราพร้อมให้คำแนะนำเพื่อที่จะให้ระบบบัญชีของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

"SSP Audit เราพร้อมให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับธุรกิจทุกประเภท"