ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คนทำธุรกิจควรรู้

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คนทำธุรกิจควรรู้

17 ธ.ค. 2563   ผู้เข้าชม 1,972

การตรวจสอบบัญชีมีประโยชน์มากต่อธุรกิจ เนื่องจากทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละรอบบัญชี สามารถช่วยประเมินฐานะทางการเงิน ประเมินความเสี่ยง เป็นการตรวจหาข้อผิดพลาดและการทุจริต ซึ่งมีผลต่อการบริหาร และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมลงทุนในการพิจารณาผลประกอบการ รวมถึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้อีกด้วย 

 

 

การตรวจสอบบัญชี มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ ? 

SSP Audit Company Limited จะมาบอกประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คนทำธุรกิจควรรู้ มีด้วยกัน 3 เรื่อง ดังนี้

  1. ช่วยลดความผิดพลาด 

    การทำบัญชีอาจมีข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีทั่วไป เช่น ข้อผิดพลาดในการบันทึกความเคลื่อนไหวทางการเงิน รวมถึงกิจกรรมการเงินต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือไม่ได้ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปีให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งทุกขั้นตอนของการทำบัญชีต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบเป็นอย่างมาก การตรวจสอบบัญชีจึงเข้ามาช่วยลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ เหล่านี้ โดยการตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้งบการเงินนั้นเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งหากเราพบข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบบัญชี ทางผู้ประกอบการหรือผู้บริหารก็จะสามารถรีบหาวิธีแก้ไข เพื่อรับมือปัญหาได้ทันเวลา

  2. ทำให้ใช้งบการเงินได้อย่างมั่นใจ

    การตรวจสอบบัญชีจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดเผยงบการเงินได้อย่างมั่นใจ เพราะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนจากผู้ตรวจสอบบัญชี ให้เป็นไปตามหลักของการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักของการรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำงบการเงินไปสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ในบริษัท ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  3. นำไปปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้
    การตรวจสอบบัญชี เปรียบเหมือนเป็นหลักประกันของบริษัทในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน และประสิทธิผลของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร หรือด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

ทั้งนี้งบการเงินจะเป็นประโยชน์ และสร้างความน่าเชื่อถือแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงาน และผู้ตรวจสอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญการสอบบัญชีโดยเฉพาะ ให้เข้ามาตรวจสอบ และให้ความเห็นรับรองต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท เอส เอส พี ออดิท เราเป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยง วางแผนภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ และระบบสารสนเทศทางบัญชีและการเงิน ตลอดจนงานที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน และการปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยประสบการณ์ในเรื่องบัญชีมากว่า 14 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในวงการบัญชี โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพ 

SSP Audit เราพร้อมให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีให้กับธุรกิจทุกประเภท

 


บทความที่เกี่ยวข้อง