บริการตรวจสอบบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่อง

บริการตรวจสอบบัญชี&บริการเกี่ยวข้อง

บริการตรวจสอบบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่อง

SSP Audit บริการตรวจสอบบัญชี และบริการเกี่ยวเนื่อง ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบงบการเงิน แก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร ฯลฯ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการบัญชี กว่า 20 ปี


  • บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • บริการตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส หรือรายหกเดือน
  • บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  • บริการตรวจสอบ ด้านภาษีและอากร 
  • บริการแก้ไขปัญหาด้านภาษีอากร
  • บริการแก้ปัญหาการปิดงบการเงิน

 

 


บริการที่เกี่ยวข้อง