• หน้าแรก
 • บริการ
 • บริการสำหรับบริษัทที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริการสำหรับบริษัทที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริการเตรียมจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์

บริการสำหรับบริษัทที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

SSP Audit บริการครบวงจร สำหรับบริษัทที่ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการบัญชี กว่า 20 ปี


 • บริการปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริการจัดการระบบงานควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริการจัดการระบบบัญชีและหลักการทำบัญชี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
 • บริการ Pre-Audit ก่อนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าตรวจสอบ
 • บริการวางระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน
 • บริการทำคู่มือระบบงาน และคู่มือการทำงาน
 • บริการจัดทำงบการเงิน และให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • บริการจัดโครงสร้างบริษัท เพื่อเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • บริการประสานงานกับที่ปรึกษาการเงิน (FA), ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (SEC license), นักกฎหมาย และผู้ประเมินต่าง ๆ
 • บริการจัดหาแหล่งเงินทุน และแนะนำการจัดหานักลงทุนเงิน ทั้งแบบบุคคล และสถาบันการเงิน

 

 


บริการที่เกี่ยวข้อง